Програмиране за графични ускорители

Борислав Станимиров

Hello, World

 • Борислав aka Боби aka iboB
 • Предимно С++ програмист
 • Предимно програмист на игри
 • Занимавам се с open source

История

Графични ускорители

Графичен ускорител

 • Също така наричан GPU
 • По идея е устройство за растеризация на триъгълници
 • По дизайн е ray caster (а не ray tracer)
 • По имплементация е много процесори

CPU

GPU

Програмиране за GPU

 • API/SDK:
 • OpenGL - върви просто навсякъде (kinda)
 • Direct3D - подмножество на DirectX. Windows only.
 • Vulkan и D3D12 - тънък слой
 • Други...
 • Пишат се предимно от производителите на хардуер

Проста графика

colorCube
rotateColorCube
rotateWireCube
rotateColorCube
rotateTextureCube
rotateLambertCube
rotateLambertNormSphere
rotateLambertNormWireSphere
rotateLambertNormSphere

Прости термини

 • Vertex - връх
  • Атрибути: позиция, текстурни координати, нормали...
  • Вертексни буфери
 • Примитиви - триъгълници, отсечки, точки
 • Индексни буфери
 • Текстури - изображения

Прости хитрости

Проста графика

rotateLambertNormSphere
rotateLambertSphere
rotateLambertWireSphere
rotateLambertSphere

Предишното с псевдокод

vertices = {
  0, 0, 0, // позиция
  1, 1, // текстурни координати
  0, 1, 0, // нормала
  ...
};
SetVertexBuffer(vertices, vertices.size() * 8 * sizeof(float));
SetVertexFormat(POSITION | TEXCOORD | NORMAL);
SetIndexBuffer({0,1,2,0,2,3...});
SetLightPos({2,4,7});
SetEyePos({sin(t),0,cos(t)}); // върти камера
SetTexture(someTexture);
Draw(TRIANGLES);
        

Fixed pipeline: функция за всичко :(

Flexible Pipeline

 • ...или програмируем
 • Код за видеокартата
  • Асемблер (всичко започва от там)
  • OpenGL и Vulkan: GLSL
  • Direct3D: HLSL
  • Cg, Fx, Много други...
 • Шейдъри
  • Вертексен
  • Фрагментен / Пикселен

Flexible pipeline псевдокод

vertices = {0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, ...};
auto stride = 8*sizeof(float);
SetVertexBuffer(vertices, vertices.size() * stride);
SetAttribPointer("aPosition", 0, FLOAT3, stride);
SetAttribPointer("aTC", 3*sizeof(float), FLOAT2, stride);
SetAttribPointer("aNormal", 5*sizeof(float), FLOAT3, stride);
UseVertexShader(vsCode);
UseFragmentShader(fsCode);
SetUniform("uView", viewMatrix);
SetUnirorm("uTexture", someTexture);
SetUniform("uLightPos", {2,4,7});
SetIndexBuffer({0,1,2,0,2,3...});
Draw(TRIANGLES);
        

Simple Vertex Shader


attribute vec4 aPos;

uniform mat4 uCam;

void main() {
  gl_Position = uCam * aPos;
}
        

Color Fragment Shader


void main() {
  gl_FragColor = vec4(0, 0.9, 0.3, 1);
}
        

Uniform Color Fragment Shader


uniform vec4 uColor;

void main() {
  gl_FragColor = uColor;
}
        

Lambert Vertex Shader

attribute vec4 aPos;
attribute vec2 aTexCoord;
attribute vec3 aNormal;

uniform mat4 uCam;
uniform vec3 uLightPos;

varying vec2 vTexCoord;
varying vec3 vNormal;
varying vec3 vLightDir;

void main() {
  vTexCoord = aTexCoord;
  vNormal = aNormal;
  vLightDir = uLightPos - aPos.xyz;
  gl_Position = uCam * aPos;
}
        

Lambert Fragment Shader

attribute vec4 aPos;
varying vec2 vTexCoord;
varying vec3 vNormal;
varying vec3 vLightDir;

uniform sampler2D uDiffuse;

void main() {
  float shade = dot(normalize(vNormal), normalize(vLightDir));
  shade = saturate(shade);

  vec4 color = texture2D(uDiffuse, vTexCoord);
  gl_FragColor = vec4(color.xyz * shade, 1);
}
        

Хм... цветове и вектори са едно и също?

Текстура с цвят

Текстура с нормали

Normal Mapping Vertex

//...
attribute vec3 aNormal;
attribute vec3 aTangent;
attribute vec3 aBitangent; // optional

uniform vec3 uLightPos;
varying vec3 vSSLightDir; // SS = surface space

void main() {
  mat3 tbn = mat3(
    aTangent,
    aBitangent /* cross(aNormal, aTangent) */,
    aNormal);
  vec3 lightDir = uLightPos - aPos.xyz;
  vSSLightDir = lightDir * tbn;
  //...
}
        

Normal Mapping Pixel


// ...
vec3 ssNormal = normalize(2.0 * texture2D(uNormalMap, vTexCoord).xyz - 1.0);
float shade = dot(ssNormal, normalize(vSSLightDir));
// и всичко е както преди
// ...
        

Хитра графика

rotateLambertGraniteCube
angleLambertGraniteCube
rotateLightGraniteCube
rotateLightNormalGraniteCube
rotateLightNormalSpecularGraniteCube
rotateLightNormalSpecularBrickCube

Още гаври

 • Пикселни
  • Пречупване на светлината
  • Отражения и environment mapping
  • Ambient occlusion
  • Сенки
 • Вертексни
  • Morphing
  • Скелетни анимации
 • Други шейдъри
  • Hull shader
  • Domain shader
  • Geometry shader

GPGPU

Не само графика

 • Видеокартата е много мощно животно
  • 1920x1080
  • = 2 073 600
  • @ 60fps
 • General Purpose GPU
 • Текстура към текстура

Ерата на GPGPU

 • Compute shaders
 • OpenCL
 • CUDA
 • CYCL и хетерогенно програмиране
 • Близкото бъдеще - WebCL

OpenCL Blur

__kernel void avg_blur(__global float* result, __global float* input)
{
  int x = get_global_id(0), y = get_global_id(1);
  int n = y*get_global_size(0) + x;

  int local_size = get_local_size(1) * get_local_size(0);
  int ln = get_local_id(1)*get_local_size(0) + get_local_id(0)

  __local accum[local_size];
  accum[ln] = input[n];
  barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); // --------------------

  result[i] = 0;
  for(int i=0; i<local_size; ++i)
    result[i] += accum[i];
  result[i] /= local_size;
}
        

GPGPU не е панацея

 • Трансферът на данни не е безплатен
 • Някои алгоритми не са паралелизируеми


Но ако имаме еднакви операции върху голямо количество данни,
най-вероятно ще спечелим!

Благодаря


Борислав Станимиров / ibob.github.io / @stanimirovb


Тази презентация е тук: http://ibob.github.io/slides/code4gpus-bg/
Презентацията е лицензирана с Creative Commons Признание 3.0
Лицензи на допълнителните материали Виж тук